Právní služby

Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejich podnikání jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

Klientům je nabízen osobní a bezprostřední přístup advokáta s důrazem na individuální požadavky klienta a potřeby každého případu. Vždy je kladen důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Poskytujeme: komplexní právní služby; pravidelné sledování podnikatelské legislativy; orientace v právním prostředí; zprostředkování právních služeb v zahraničí.

Obchodní právo a právo obchodních společností

Součástí služeb poskytovaných našim klientům je také příprava a revize smluv z oblasti obchodního i občanského práva týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti. Součástí procesu přípravy návrhu smlouvy je vždy důkladná analýza práv a povinností vyplývajících z daného vztahu. Na revizi smluv, kdy klienta upozorníme na možná rizika daného vztahu, navazuje právní asistence při řešení těchto rizik či již vzniklých sporných záležitostí.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti závazkového práva obsahují zejména:

 • příprava a revize smluv,
 • důkladná analýza práv a povinností,
 • příprava všeobecných obchodních podmínek,
 • vypracování vzorových i individuálních smluv dle požadavků a potřeb klienta,
 • právní asistence při řešení identifikovaných rizik a již vzniklých sporných záležitostí.

Přeměny obchodních společností, akvizice​

V oblasti přeměn obchodních společností poskytujeme našim klientům komplexní právní pomoc při realizaci zvolené formy přeměny. Přeměny
vyžadují nejen služby právní, ale i služby účetní, znalecké či daňové. Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje se soudními znalci,
daňovými a účetními poradci, což nám umožňuje nabídnout klientům komfort komplexního řešení pro zvolenou transakci.

Služby poskytované v souvislosti s přeměnami obchodních společností a akvizicemi zahrnují zejména:

 • detailní přípravu struktury transakce,
 • službu právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi,
 • provedení právního auditu (due diligence),
 • sjednání daňové a účetní due diligence u spolupracujících daňových a účetních poradců,
 • přípravu a projednání transakční dokumentace,
 • sestavení projektu přeměny,
 • kontrolu dodržování relevantních právních předpisů,
 • poradenství po realizaci transakce
 • dlouhodobá spolupráce se soudními znalci, daňovými a účetními poradci

Správa a řízení společností

V oblasti správy a řízení obchodních společností nabízíme našim klientům komplexní obchodněprávní a pracovněprávní poradenství. Našim klientům pomáháme nastavit efektivní systém pravidel správy a řízení společnosti tak, aby odpovídal potřebám dané společnosti nebo skupiny podniků a zároveň aby byl v souladu s nejnovějšími evropskými trendy a standardy.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti správy a řízení společnosti zahrnují zejména:

 • nastavení optimální organizační struktury a vnitřních principů fungování,
 • nastavení odměňování statutárních orgánů a zaměstnanců obchodních společností,
 • příprava manažerských a pracovní smluv, smluv o výkonu funkce, poradenství v oblasti souběhu výkonu funkcí,
 • právní poradenství při nastavování všeobecných vnitřních předpisů a metodik,
 • konzultace v souvislosti s optimálním nastavením pravomocí a působností orgánů obchodních společností,
 • právní poradenství v souvislosti s organizací a průběhem zasedání a rozhodování statutárních a dozorčích orgánů, valných hromad a
  jiných orgánů obchodních společností,
 • pracovněprávní poradenství.

Daňové právo

V oblasti daňového práva poskytujeme právní služby v celé řadě daňových otázek týkajících se lokálního i mezinárodního zdanění. Našim klientům poskytujeme komplexní právní a daňové poradenství týkající se například strukturování počátečních zahraničních investic, financování mezinárodního provozu, přeshraničních transakcí nebo obchodní restrukturalizace. Našim klientům také poskytujeme kompletní služby spojené s řešením daňových sporů.

V oblasti nepřímých daní se specializujeme na daň z přidané hodnoty. Pro naše klienty posuzujeme transakce z pohledu DPH a navrhujeme vhodné postupy pro strukturování transakce z pohledu daně a souladu transakce s daňovými předpisy.

Služby poskytované v oblasti daňového práva zahrnují zejména:

 • daňové aspekty fúzí a akvizic,
 • mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur,
 • investiční pobídky a fondy EU,
 • řešení daňových sporů a jednání s finančními úřady a soudy,
 • posuzování transakcíz pohledu DPH a navrhování vhodných postupů
 • poskytujeme kompletní služby spojené s řešením daňových sporů
 • posuzujeme transakce z pohledu DPH a navrhujeme vhodné postupy pro strukturování transakce z pohledu daně a souladu transakce s daňovými předpisy

Závazkové právo

Součástí služeb poskytovaných našim klientům je také příprava a revize smluv z oblasti obchodního i občanského práva týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti. Součástí procesu přípravy návrhu smlouvy je vždy důkladná analýza práv a povinností vyplývajících z daného vztahu. Na revizi smluv, kdy klienta upozorníme na možná rizika daného vztahu, navazuje právní asistence při řešení těchto rizik či již vzniklých sporných záležitostí.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti závazkového práva obsahují zejména:

 • příprava a revize smluv,
 • důkladná analýza práv a povinností,
 • příprava všeobecných obchodních podmínek,
 • vypracování vzorových i individuálních smluv dle požadavků a potřeb klienta,
 • právní asistence při řešení identifikovaných rizik a již vzniklých sporných záležitostí.

veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zadavatelům veřejných zakázek, jakož i uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce.

Zadavatelům veřejných zakázek nabízíme kompletní právní poradenství v souvislosti s průběhem veřejné zakázky, od analýzy nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, přes poradenství při přípravě zadávacích a kvalifikačních podmínek a právní služby v průběhu realizace zadávacího řízení až po vyhotovení návrhů smluv, ať již se jedná o smlouvy kupní, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy.

Uchazečům o účast ve veřejných zakázkách poskytujeme služby spojené se zpracováním nabídek, zpracování námitek a návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, včetně případné přípravy návrhu na přezkoumání rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme zejména následující právní služby:

 • právní poradenství v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek,
 • komplexní právní služby při realizaci zadávacího řízení na veřejné zakázky,
 • zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením,
 • zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele,
 • navazující právní služby, jako např. vypracování návrhů smluv, zpracování připomínek k nim apod.

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Významnou agendou naší advokátní kanceláře je zastupování klientů v soudních či jiných řízeních. Máme rozsáhlé zkušenosti v řízeních před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních. Při převzetí věci zhodnotíme postavení klienta ve sporu a možnou úspěšnost a upozorníme klienta na související rizika. V případě zájmu klienta vedeme jednání s protistranou s cílem dosáhnout smírného vyřešení věci. V situaci, kdy tento postup není možný, zajišťujeme pro klienta kompletní vedení sporu, včetně účasti u soudních jednání.

V oblasti soudních sporů, rozhodčích a jiných řízení poskytujeme našim klientům komplexní agendu zahrnující zejména následující služby:

 • analýza podkladů a zásadních právních otázek,
 • případné jednání s protistranou,
 • příprava všech potřebných písemných dokumentů,
 • plánování vedení sporu a procesní taktiky,
 • zastupování před rozhodčími či soudními orgány,
 • zpracování návrhů na vydání předběžných opatření v odůvodněných případech,
 • zajištění výkonu rozhodnutí/exekuce.

Trestní právo

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti trestního práva, a to nejen ve vztahu k obhajobě fyzických osob nebo právnických
osob, ale i zastupování poškozených v rámci adhezního řízení.

Ostatní oblasti práva

SPRÁVNÍ PRÁVO

Při realizaci obchodních transakcí nelze opomínat ani povinnost vyplývající z předpisů o ochraně hospodářské soutěže. Všechny obchodní transakce tedy vždy posuzujeme i z hlediska předpisů o ochraně hospodářské soutěže. Naše klienty rovněž zastupujeme v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Komplexní právní služby poskytujeme ve všech aspektech týkajících se nemovitostí. Zejména pak našim klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti výstavby a akvizic nebytových i obytných prostor. Tyto služby zahrnují prověření právního stavu nemovitostí, strukturaci nemovitostních projektů, včetně daňových aspektů. Dále také poskytujeme právní servis v oblasti smluvních vztahů ve výstavbě, převodu nemovitostí, zřizování zástavních či jiných právních břemen k nemovitostem či vkladů nemovitostí do majetku obchodních společností.

PRÁVO KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Naše advokátní kancelář se specializuje i na oblast práva kolektivního investování. Svým klientům poskytujeme právní pomoc při založení investičního fondu či investiční společnosti, přičemž spolupracujeme v oblasti kolektivního investování s významnou investiční společností.

PRACOVNÍ PRÁVO

V oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní právní poradenství, zejména pak v oblastech manažerských a pracovních smluv, či jiných pracovněprávních dokumentech upravujících vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Pro naše klienty dále vypracováváme právní audity a prověrky v oblasti pracovního práva. Zaměstnavatelům také nabízíme přípravu pracovních řádů, interních směrnic, jakož i komplexní systémy odměňování. Našim klientům nabízíme právní servis i pro pracovněprávní záležitosti s mezinárodním charakterem.

RODINNÉ PRÁVO

 • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství  komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • komplexní právní služby ve věci vypořádání společného jmění manželů
 • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
 • právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • Komplexní poradenství
 • Zastupování věřitelů
 • Obrana proti šikaně
 • Zastupování dlužníků

MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE

……………………..

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

Jde o vnitrostátní právní odvětví, které upravuje soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Poskytujeme právní služby, které dopadají na vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva s mezinárodním prvkem.

DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz